برو
ارتباط با مادرخواست اشتراکآخرین شمارهآرشيوشناسنامه
تاریخ 1395/12/27 - نسخه شماره 3681 صفحه اصلی

نام نشريه : هدف و اقتصاد
صاحب امتياز : سید اصغر ملا سعیدی
مدير مسئول : سید اصغر ملا سعیدی
دوره انتشار : روزنامه
محل انتشار : تهران
تلفن :
نمابر :
صندوق پستي : 14145658
آدرس : تهران-خیابان فاطمی-خیابان هشت بهشت خیابان اردشیرپلاک 10
شمارگان :
سايت : www.hadafnews.com
پست الکترونيکي : hadafff@gmail.com
توضيحات : سردبير : فيروز نعيم محبوبي